ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ໜ້າຫລັກ > ກ່ອນຈະສັ່ງຊື້ຕ້ອງສະໝັກສະມາຊິກ່ອນຫຼືບໍ່?
ແມ່ນແລ້ວກ່ອນຈະເຄື່ອງກັບ kamsmall.com ພວກເຮົາລູກຄ້າຈະຕ້ອງສະໝັກເປັນສະມາຊິກເວັບໄຊພວກເຮົາກ່ອນ, ເພາະພວກເຮົາຈະອໍານວນຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າຜ່ານລະບົບເວັບໄຊເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ການສັ່ງຊື້, ການຈັດຊື້, ການຕິດຕາມເຄື່ອງ, ການຄືນເງິນຖ້າສັ່ງຊື້ໃຫ້ບໍ່ໄດ້, ການແຍກເຄື່ອງໃຫ້, ການຈັດສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນໃຊ້ລະບົບເປັນເຄື່ອງມືອໍານວນຄວາມສະດວກລູກຄ້າ. ວິທີສະໝັກເປັນສະມາຊິກເວັບໄຊ www.kamsmall.com