ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ໜ້າຫລັກ > ວິທີເຂົ້າສູ່ລະບົບເຮັດຈັ່ງໃດ?
ຫຼັງຈາກລູກຄ້າສະໝັກສະຊິກສໍາເລັດແລ້ວໃຫ້ໃຊ້ອີເມວທີ່ໃຊ້ສະໝັກ ແລະ ລະຫັດຜ່ານທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນນັ້ນໃຊ້ໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບເຂົ້າໄປທີ http://kamsmall.com/Public/login. ເຂົ້າເບິ່ງວິທີເຂົ້າສຸ່ລະບົບ
ຖ້າລູກຄ້າທ່ານໃດລືມລະຫັດຜ່ານສາມາດປ່ຽນ ຫຼື ກູ້ລະຫັດຜ່ານດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ຫຼື ຕິດຕໍ່ໜ່ວຍບໍລິການພວກເຮົາປ່ຽນໃຫ້ກໍໄດ້.   ເຂົ້າເບິ່ງວີທີປ່ຽນ ຫຼຶ ກຸ້ລະຫັດຜ່ານ