ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ໜ້າຫລັກ > kamsmall.com ຮັບປະກັນຫຍັງແນ່ ແລະ ບໍ່ຮັບປະກັນຫຍັງແນ່?
kamsmall.com ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າ:

1. ຫຼັງຈາກລູກຄ້າຈ່າຍເງິນຄ່າເຄື່ອງພວກເຮົາຈະຈັດຊື້ໃຫ້ພາຍໃນ 24ຊົ່ວໂມງ;

2. ສິນຄ້າທີ່ສັ່ງຊື້ບໍ່ໄດ້ຈະສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າໂດຍລະບົບຈະເຕີມເຂົ້າບັນຊີກະເປົາເງິນລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ສັ່ງຊື້ໄດ້ອີກຕໍໄປ, ເຂົ້າເບິ່ງວິທີນໍາໃຊ້ບັນຊີກະເປົາເງິນ;

3. ທາງຈັດຊື້ຈະສັ່ງຊື້ຕາມ ສີ, ປະເພດ, ສະແປກ, ລຸ່ນ.... ທີ່ລູກຄ້າເລືອກໃນລະບົບພວກເຮົາ. ແຕ່ບາງຄັ້ງຜູ້ສະໜອງສົ່ງມາຜິດ ແມ່ນພວກເຮົາຈະຮັບຜິດຊອບປະສານງານແລະຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ສະໜອງເພື່ອປ່ຽນຫຼືສົ່ງຄືນ;

4. ຈະເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າໃນການເຈລະຈາກັບຜູ້ຂາຍກ່ອນການຂາຍ ແລະ ຫຼັງການຂາຍ ໃນການຢືນຢັນຄຸນນະພາບ, ສີ, ສະແປກ, ການແພັກກ່ອງເຄື່ອງ.... ໃຫ້ໄດ້ຕາມລູກຄ້າຕ້ອງການ;

5. ເລັ່ງໃຫ້ຜູ້ຂາຍ ແລະ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້;

kamsmall.com ພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບປະກັນວ່າ:

1. ສິນຄ້າທີ່ທ່ານສັ່ງຊື້ຈະສັ່ງຊືໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງ, ເພາະມັນຂຶ້ນກັບຜູ້ຂາຍ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງ, ບາງສິນຄ້າທີ່ບໍ່ມີ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກ ແລະ ຄືນເງີນໃຫ້ລູກຄ້າ ໃນກະເປົາເງິນໃນລະບົບ;

2. ທາງຂາຍສົ່ງບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນຄຸນນະພາບສິນຄ້າ, ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ຄໍາປຶກສາເພື່ອເລືອກສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບລູກຄ້າ;

3. ເວລາຂົນສົ່ງຈະກົງກັບເວລາທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ, ເພາະເວລາແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ຂາຍຈະສົ່ງເຄື່ອງອອກມາ ແລະ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຈະສົ່ງຊ້າຫຼືໄວຊໍ່າໃດ, ແຕ່ປົກກະຕິຖ້າຜູ້ຂາຍມີສິນຄ້າໃນສາງແລະພ້ອມຈະສົ່ງອອກມາແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາຮອດລາວປະມານ 7-14ມື້; ຖ້າຊ້າກ່ວານັ້ນພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຊາບ ໂດຍຜ່ານການແຈ້ງການ.

4. ເວລາຂົນສົ່ງຈະບໍ່ມີການສິນຄ້າຂີິດຂູດ, ບຸ້ມບ້ຽວ ໃດໆ, ເພາະເວລາຂົນສົ່ງອາດມີກໍລະນີສຸກເສີນສະເທືອນຮອດສິນຄ້າ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມໃຫ້ຜູ້ຂາຍແພັກເຄື່ອງໃຫ້ດີ ແລະ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລະວັງຫຼາຍຂຶ້ນ. ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າ:

1. ຫຼັງຈາກລູກຄ້າຈ່າຍເງິນຄ່າເຄື່ອງພວກເຮົາຈະຈັດຊື້ໃຫ້ພາຍໃນ 24ຊົ່ວໂມງ;

2. ສິນຄ້າທີ່ສັ່ງຊື້ບໍ່ໄດ້ຈະສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າໂດຍລະບົບຈະເຕີມເຂົ້າບັນຊີກະເປົາເງິນລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ສັ່ງຊື້ໄດ້ອີກຕໍໄປ, ເຂົ້າເບິ່ງວິທີນໍາໃຊ້ບັນຊີກະເປົາເງິນ;

3. ທາງຈັດຊື້ຈະສັ່ງຊື້ຕາມ ສີ, ປະເພດ, ສະແປກ, ລຸ່ນ.... ທີ່ລູກຄ້າເລືອກໃນລະບົບພວກເຮົາ. ແຕ່ບາງຄັ້ງຜູ້ສະໜອງສົ່ງມາຜິດ ແມ່ນພວກເຮົາຈະຮັບຜິດຊອບປະສານງານແລະຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ສະໜອງເພື່ອປ່ຽນຫຼືສົ່ງຄືນ;

4. ຈະເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ລູກຄ້າໃນການເຈລະຈາກັບຜູ້ຂາຍກ່ອນການຂາຍ ແລະ ຫຼັງການຂາຍ ໃນການຢືນຢັນຄຸນນະພາບ, ສີ, ສະແປກ, ການແພັກກ່ອງເຄື່ອງ.... ໃຫ້ໄດ້ຕາມລູກຄ້າຕ້ອງການ;

5. ເລັ່ງໃຫ້ຜູ້ຂາຍ ແລະ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້;

kamsmall.com ພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບປະກັນວ່າ:

1. ສິນຄ້າທີ່ທ່ານສັ່ງຊື້ຈະສັ່ງຊືໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງ, ເພາະມັນຂຶ້ນກັບຜູ້ຂາຍ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງ, ບາງສິນຄ້າທີ່ບໍ່ມີ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກ ແລະ ຄືນເງີນໃຫ້ລູກຄ້າ ໃນກະເປົາເງິນໃນລະບົບ;

2. ທາງຂາຍສົ່ງບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນຄຸນນະພາບສິນຄ້າ, ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ຄໍາປຶກສາເພື່ອເລືອກສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບລູກຄ້າ;

3. ເວລາຂົນສົ່ງຈະກົງກັບເວລາທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ, ເພາະເວລາແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ຂາຍຈະສົ່ງເຄື່ອງອອກມາ ແລະ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຈະສົ່ງຊ້າຫຼືໄວຊໍ່າໃດ, ແຕ່ປົກກະຕິຖ້າຜູ້ຂາຍມີສິນຄ້າໃນສາງແລະພ້ອມຈະສົ່ງອອກມາແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາຮອດລາວປະມານ 7-14ມື້; ຖ້າຊ້າກ່ວານັ້ນພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຊາບ ໂດຍຜ່ານການແຈ້ງການ.

4. ເວລາຂົນສົ່ງຈະບໍ່ມີການສິນຄ້າຂີິດຂູດ, ບຸ້ມບ້ຽວ ໃດໆ, ເພາະເວລາຂົນສົ່ງອາດມີກໍລະນີສຸກເສີນສະເທືອນຮອດສິນຄ້າ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມໃຫ້ຜູ້ຂາຍແພັກເຄື່ອງໃຫ້ດີ ແລະ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລະວັງຫຼາຍຂຶ້ນ.